RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w stowarzyszeniu pod nazwą „Stowarzyszenie Aktywnych Pań w Załuziu” jest Prezes stowarzyszenia, Załuzie 88, 06-230 Różan.
  2. Celem przetwarzania danych w stowarzyszeniu pod nazwą „Stowarzyszenie Aktywnych Pań w Załuziu” jest wykonywanie podstawowych zadań organizacji, związanych z celami statutowymi (m.in. organizacja imprez, zajęć, konkursów, warsztatów, wystaw, prezentacji,etc.) zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO.
  3. Zebrane dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia współpracy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
  4. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  5. Każdy ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji działań statutowych stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Aktywnych Pań w Załuziu”.